CODE
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"

codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/
cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"

width="468" height="60"
id="mymoviename">

<param name="movie"

value="example.swf" />

<param name="quality" value="high" />

<param name="bgcolor" value="#ffffff" />

<embed src="example.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff"

width="468" height="60"

name="mymoviename" align="" type="application/x-shockwave-flash"

pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">

</embed>
</object>Phần bôi đỏ là phần bạn cần sửa để có thể hiển thị kích thước mà bạn muốn