Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

» Chào mừng bạn đến với Cộng Đồng Nhân Sự HRL
» Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, vui lòng xem phần Hỏi/Đáp để biết cách dùng diễn đàn và trợ giúp khi không download được .
» Nếu bạn muốn xem tất cả các bài viết trong ngày có trên diễn đàn hãy click vào Bài viết trong ngày.
» Nếu bạn không download được tài liệu trên diễn đàn thì bạn chưa là thành viên của HRL, phải Đăng Ký trước rồi mới được download và gởi bài viết.
 
Reply to this topicStart new topic
> Human Resources: Form
Hoài Không
post Mar 27 2009, 12:59 PM
Bài viết #1


Giám Đốc
********

Nhóm: Members
Bài Viết: 902
Cám Ơn(Được): 8634
Gia Nhập: 04/08
Thành Viên Thứ: 11





CPO,CEO,CMO,CFO,CCO,MBA
HR Policies
- Canteen Policy
- Dress Policy
- Employee handbook
- Laptop policy
- Mobile Phone Policy
- Recruitment Policy
- Travel policy

HR - 01 - Hiring Process
- HR - 01 - Hiring Process
- HR - 01 - FORM13 - Thong bao tuyen dung
- HR - 01 - FORM12 - Bang danh gia ket qua phong van
- HR - 01 - FORM11 - Request for interview
- HR - 01 - FORM10 - List interview questions
- HR - 01 - FORM09 - List candidates for interview
- HR - 01 - FORM08 - Rejecting candidate
- HR - 01 - FORM07 - Danh sach ket qua lam bai kiem tra
- HR - 01 - FORM06 - Employment Application
- HR - 01 - FORM05 - Test offer letter
- HR - 01 - FORM04 - Company's Hiring Plan
- HR - 01 - FORM04 - List candidate for test
- HR - 01 - FORM03 - Quyet dinh thanh lap hoi dong tuyen dung
- HR - 01 - FORM02 - To trinh bo sung nhaHRu dot xuat
- HR - 01 - FORM01 - Ke hoach tuyen dung don vi 6 thang
- HR - 01 - FORM00 - Recruitment Request Form

HR - 02 - Quy trình tuyển dụng nhâHRự cao cấp
HR - 02 - Quy trinh tuyen dung nhaHRu cap cao

HR - 03 - Quy trình thử việc học việc
HR - 03 - FORM01 - Quyet dinh tiep nhan nhan vien
HR - 03 - FORM02 - Hop dong thu viec
HR - 03 - FORM03 - Ke hoach chuan bi thu viec
HR - 03 - FORM04 - Bien ban ban giao cong cu tai san
HR - 03 - FORM05 - Chuong trinh thu viec
HR - 03 - FORM06 - Bang danh gia ket qua thu viec
HR - 03 - FORM07 - Hop dong lao dong
HR - 03 - Quy trinh thu viec, hoc viec

HR - 04 - Quy trình thực tập
HR - 04 - Quy trinh thuc tap
HR - 04 - FORM07 - Bang danh gia ket qua thuc tap
HR - 04 - FORM06 - Bang danh gia ket qua de tai thuc tap
HR - 04 - FORM05 - Bang danh gia ket qua thuc tap hang thang
HR - 04 - FORM04 - Bang cam ket thuc tap
HR - 04 - FORM03 - Chuong trinh thuc tap
HR - 04 - FORM02 - Quyet dinh tiep nhan thuc tap
HR - 04 - FORM01 - Giay de nghi thuc tap

HR - 05 - Quy định quản lý quản trị viên tập sự
HR - 05 - Quy dinh quan tri vien tap su
HR - 05 - FORM05 - Bang danh gia ket qua tap su
HR - 05 - FORM04 - Ke hoach chi tiet tap su theo bo phan
HR - 05 - FORM03 - Chuong trinh tap su
HR - 05 - FORM02 - Ke hoach tuyen dung QTV tap su
HR - 05 - FORM01 - Phieu xac dinh nhu cau quan tri vien tap su

HR - 06 - Quy trinh dao tao ben ngoai
HR- 06 - FORM01 - Phieu xac dinh nhu cau dao tao nhan vien
HR- 06 - FORM02 - Phieu xac dinh nhu cau dao tao tong hop
HR- 06 - FORM03 - Bang tong hop nhu cau dao tao
HR- 06 - FORM04 - Phieu yeu cau dao tao
HR- 06 - FORM05 - Ke hoach dao tao
HR- 06 - FORM06 - To trinh cu di dao tao
HR- 06 - FORM07 - Bang cam ket dao tao
HR- 06 - FORM08 - Quyet dinh cu di dao tao
HR- 06 - FORM09 - Phieu danh gia khoa hoc
HR- 06 - FORM10 - Ke hoach ung dung sau dao tao
HR- 06 - FORM11 - Bao cao ket qua ung dung dao tao
HR- 06 - FORM12 - Ho so dao tao
HR- 06 - FORM13 - Bao cao tong hop dao tao hang thang
HR - 06 - Quy trinh dao tao ben ngoai

HR - 07 - Quy trình đào tạo nội bộ
HR- 07 - FORM01 - Chuong trinh dao tao
HR- 07 - FORM02 - Bien ban dao tao
HR - 07 - Quy trinh dao tao noi bo

HR - 08 - Quy trình đào tạo hội nhập
HR- 08 - FORM01 - Chuong trinh dao tao theo chuc danh
HR- 08 - FORM02 - Ke hoach dao tao noi quy
HR- 08 - FORM03 - Ke hoach dao tao nghiep vu
HR- 08 - FORM04 - Bien ban dao tao
HR - 08 - Quy trinh dao tao hoi nhap

HR - 09 - Quy trình nghỉ việc
HR- 09 - FORM01 - Don xin nghi viec
HR- 09 - FORM02 - Bien ban ban giao cong viec
HR- 09 - FORM03 - Bien ban ban giao ho so, tai lieu
HR- 09 - FORM04 - Bien ban ban giao tai san, cong cu
HR- 09 - FORM05 - Phieu cam ket khi nghi viec.
HR- 09 - FORM06 - Bien ban thanh ly nghi viec..
HR -09 - FORM07 - Quyet dinh nghi viec
HR - 09 - Quy trinh nghi viec

HR - 10 - Quy trinh nghi phep, nghi viec rieng
HR - 10 - FORM01 - Giay xin nghi phep
HR - 10 - FORM02 - So theo doi nghi phep
HR - 10 - Quy trinh nghi phep, nghi viec rieng

HR - 11 - Quy che khen thuong
HR - 11 - FORM01 - Phieu de nghi khen thuong
HR - 11 - FORM02 - Quyet dinh xu ly khen thuong
HR - 11 - FORM03 - So theo doi khen thuong
HR - 11 - Quy che khen thuong

HR - 12 - Quy chế kỷ luật
HR - 12 - FORM01 - Bien ban vi pham
HR - 12 - FORM02 - Ban tu kiem ca nhan
HR - 12 - FORM03 - Bien ban hop xem xet ky luat
HR - 12 - FORM04 - Quyet dinh xu ly ky luat
HR - 12 - FORM05 - So theo doi ky luat
HR - 12 - Quy che ky luat

HR - 13 - Quy chế bổ nhiệm
HR - 13 - FORM01 - Phieu thang chuc
HR - 13 - FORM02 - Phieu de xuat bo nhiem can bo
HR - 13 - FORM03 - Phieu danh gia can bo
HR - 13 - FORM04 - Bang tu nhan xet cua can bo t
HR - 13 - FORM05 - Phieu danh gia tin nhiem
HR - 13 - FORM06 - Quyet dinh bo nhiem
HR - 13 - Quy che bo nhiem

HR - 14 - Performance Evaluation Process
HR - 14 - FORM01 - Bang tieu chuan danh gia cong viec
HR - 14 - FORM02- Bang tong hop danh gia chi tieu
HR - 14 - FORM03- Bien ban danh gia cong viec
HR - 14 - FORM04- Bang tong hop vi pham noi quy, quy che
HR - 14 - FORM05 -Bang tong hop diem tru nghiep vu, noi quy
HR - 14 - FORM06 - Giay de nghi cong diem.
HR - 14 - FORM07 - Bang tong hop danh gia cong viec
HR - 14 - Quy trinh danh gia cong viec nhan vien

HR - 15 - Quy chế lương
HR - 15 - FORM01 - Giay de nghi tang luong
HR - 15 - FORM02 - Danh sach tang luong dinh ky
HR - 15 - FORM03 - Danh sach nhan vien chua duoc tang luong
HR - 15 - FORM04 - Quyet dinh tang luong
HR - 15 - Quy che luong.

HR - 16 - Nội quy công ty
HR - 16 Noi quy lao dong cong ty

HR - 17 - Quy định tính toán và trả lương
1.17 - Quy dinh tinh va tra luong
HR - 17 - FORM01 - Bang luong
HR - 17 - FORM02 - Phieu luong
HR - 17Quy dinh tinh toan va tra luong

HR - 18 - Quy trình hoạch định nhâHRự
HR -18 - Quy trinh hoach dinh nhaHRu
HR - 18 - FORM02 - Ke hoach nhaHRu tong hop hang nam
HR - 18 - FORM01 - Ke hoach nhaHRu bo phan hang nam
HR - 18 - FORM03 - Bang nang luc ky nang cot loi
HR - 18 - FORM04 - Bang danh gia nang luc nhan vien
HR - 18 - FORM05 - Bang ngaHRach dao tao
HR - 18 Quy trinh hoach dinh nhaHRu

HR - 19 - Quy định quản lý giờ công lao động
HR -19 - FORM01 - Giay de nghi tang ca
HR -19 - FORM02 - Bang cham cong
HR -19 - FORM03 - Bang xac nhan thoi gian lam viec
HR -19 - Quy dinh quan ly gio cong lao dong
HR - 19 Quy dinh quan ly gio cong lao dong

HR - 20 - Quy trình xử lý khiếu nại
HR -20- FORM02 - Giay bien nhan ho so khieu nai, to cao
HR -20- FORM04 - Bien ban hop xu ly khieu nai, to cao
HR - 20 - FORM01 - Giay de nghi khieu nai, to cao
HR - 20 - FORM02 - Giay bien nhan ho so khieu nai, to cao
HR - 20 - FORM03 - So theo doi xu ly khieu nai, to cao
HR - 20 - FORM04 - Bien ban hop xu ly khieu nai, to cao
HR - 20 - FORM05 - Quyet dinh xu ly khieu nai
HR - 20 - Quy trinh xu ly khieu nai, to cao
HR - 20Quy trinh xu ly khieu nai to cao


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
xthu53
post Apr 13 2011, 05:26 AM
Bài viết #2


Thành viên
*

Nhóm: Members
Bài Viết: 1
Cám Ơn(Được): 0
Gia Nhập: 09/09
Thành Viên Thứ: 23,121





CPO,CEO,CMO,CFO,CCO,MBA
Hi Hoai Khong,

I don't find the link to download documents you mentioned. Pls advise


--------------------
Chào mừng bạn đến với Cộng đồng Nhân Sự HRL! Hy vọng Cộng đồng mang lại cho bạn 1 điều ý nghĩa nào đó!

Mục tiêu, phương hướng phát triển!
Nội quy diễn đàn
GIỚI THIỆU CÂU LẠC BỘ GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Các bạn vui lòng tìm kiếm các tài liệu trên diễn đàn tại đây trước khi đặt câu hỏi.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Mitrum
post Apr 27 2011, 06:53 PM
Bài viết #3


Thành viên
*

Nhóm: Members
Bài Viết: 5
Cám Ơn(Được): 0
Gia Nhập: 12/08
Thành Viên Thứ: 8,306





CPO,CEO,CMO,CFO,CCO,MBA
Mình cũng không thấy có link download. Bạn có thể share mọi người được không. Cảm ơn bạn!


--------------------
Chào mừng bạn đến với diễn đàn www.cpoclub.net!Hy vọng diễn đàn mang lại cho bạn 1 điều ý nghĩa nào đó!

Mục tiêu, phương hướng phát triển!
Nội quy diễn đàn
GIỚI THIỆU CÂU LẠC BỘ GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ
Go to the top of the page
 
+Quote Post
thuminhcuong
post Jun 2 2011, 08:56 AM
Bài viết #4


Thành viên
*

Nhóm: Members
Bài Viết: 8
Cám Ơn(Được): 3
Gia Nhập: 08/09
Thành Viên Thứ: 22,519





CPO,CEO,CMO,CFO,CCO,MBA
Các qui trình mà Bác Hoài Không đưa ra quả thật rất hữu ích cho các ACE làm nghề Nhân sự. Bác ơi, cho Link để Download nhé! Bác quyên hay chưa thương cho chót đấy ah? rolleyes.gif . Cảm ơn vì những đóng góp của Bác cho các bạn mới vào nghề như iem!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
phongtranqt@yaho...
post May 11 2012, 06:51 PM
Bài viết #5


Thành viên
*

Nhóm: Members
Bài Viết: 2
Cám Ơn(Được): 0
Gia Nhập: 02/12
Thành Viên Thứ: 241,524





CPO,CEO,CMO,CFO,CCO,MBA
[quote name='Hoài Không' date='Mar 27 2009, 12:59 PM' post='11364']

Sao hok thay link dau het bac Hoai Khong oi. Giup cho anh em voi di, huhu.


--------------------
Chào mừng bạn đến với Cộng đồng Nhân Sự HRL! Hy vọng Cộng đồng mang lại cho bạn 1 điều ý nghĩa nào đó!

Nội quy diễn đàn
GIỚI THIỆU CÂU LẠC BỘ GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Liên hệ với BQT
clubcpo@yahoo.com
contact.hrlink@gmail.com

Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự.

Các HR thử nhặt tiền lẻ nhé: 1000 VND/ lần thì phải.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
haanhhoanganh
post Jul 5 2012, 09:41 AM
Bài viết #6


Thành viên nhiệt tình
***

Nhóm: Members
Bài Viết: 32
Cám Ơn(Được): 6
Gia Nhập: 01/12
Thành Viên Thứ: 237,022





CPO,CEO,CMO,CFO,CCO,MBA
QUOTE(Chú Thích)(Hoài Không @ Mar 27 2009, 12:59 PM) *
HR Policies
- Canteen Policy
- Dress Policy
- Employee handbook
- Laptop policy
- Mobile Phone Policy
- Recruitment Policy
- Travel policy

HR - 01 - Hiring Process
- HR - 01 - Hiring Process
- HR - 01 - FORM13 - Thong bao tuyen dung
- HR - 01 - FORM12 - Bang danh gia ket qua phong van
- HR - 01 - FORM11 - Request for interview
- HR - 01 - FORM10 - List interview questions
- HR - 01 - FORM09 - List candidates for interview
- HR - 01 - FORM08 - Rejecting candidate
- HR - 01 - FORM07 - Danh sach ket qua lam bai kiem tra
- HR - 01 - FORM06 - Employment Application
- HR - 01 - FORM05 - Test offer letter
- HR - 01 - FORM04 - Company's Hiring Plan
- HR - 01 - FORM04 - List candidate for test
- HR - 01 - FORM03 - Quyet dinh thanh lap hoi dong tuyen dung
- HR - 01 - FORM02 - To trinh bo sung nhaHRu dot xuat
- HR - 01 - FORM01 - Ke hoach tuyen dung don vi 6 thang
- HR - 01 - FORM00 - Recruitment Request Form

HR - 02 - Quy trình tuyển dụng nhâHRự cao cấp
HR - 02 - Quy trinh tuyen dung nhaHRu cap cao

HR - 03 - Quy trình thử việc học việc
HR - 03 - FORM01 - Quyet dinh tiep nhan nhan vien
HR - 03 - FORM02 - Hop dong thu viec
HR - 03 - FORM03 - Ke hoach chuan bi thu viec
HR - 03 - FORM04 - Bien ban ban giao cong cu tai san
HR - 03 - FORM05 - Chuong trinh thu viec
HR - 03 - FORM06 - Bang danh gia ket qua thu viec
HR - 03 - FORM07 - Hop dong lao dong
HR - 03 - Quy trinh thu viec, hoc viec

HR - 04 - Quy trình thực tập
HR - 04 - Quy trinh thuc tap
HR - 04 - FORM07 - Bang danh gia ket qua thuc tap
HR - 04 - FORM06 - Bang danh gia ket qua de tai thuc tap
HR - 04 - FORM05 - Bang danh gia ket qua thuc tap hang thang
HR - 04 - FORM04 - Bang cam ket thuc tap
HR - 04 - FORM03 - Chuong trinh thuc tap
HR - 04 - FORM02 - Quyet dinh tiep nhan thuc tap
HR - 04 - FORM01 - Giay de nghi thuc tap

HR - 05 - Quy định quản lý quản trị viên tập sự
HR - 05 - Quy dinh quan tri vien tap su
HR - 05 - FORM05 - Bang danh gia ket qua tap su
HR - 05 - FORM04 - Ke hoach chi tiet tap su theo bo phan
HR - 05 - FORM03 - Chuong trinh tap su
HR - 05 - FORM02 - Ke hoach tuyen dung QTV tap su
HR - 05 - FORM01 - Phieu xac dinh nhu cau quan tri vien tap su

HR - 06 - Quy trinh dao tao ben ngoai
HR- 06 - FORM01 - Phieu xac dinh nhu cau dao tao nhan vien
HR- 06 - FORM02 - Phieu xac dinh nhu cau dao tao tong hop
HR- 06 - FORM03 - Bang tong hop nhu cau dao tao
HR- 06 - FORM04 - Phieu yeu cau dao tao
HR- 06 - FORM05 - Ke hoach dao tao
HR- 06 - FORM06 - To trinh cu di dao tao
HR- 06 - FORM07 - Bang cam ket dao tao
HR- 06 - FORM08 - Quyet dinh cu di dao tao
HR- 06 - FORM09 - Phieu danh gia khoa hoc
HR- 06 - FORM10 - Ke hoach ung dung sau dao tao
HR- 06 - FORM11 - Bao cao ket qua ung dung dao tao
HR- 06 - FORM12 - Ho so dao tao
HR- 06 - FORM13 - Bao cao tong hop dao tao hang thang
HR - 06 - Quy trinh dao tao ben ngoai

HR - 07 - Quy trình đào tạo nội bộ
HR- 07 - FORM01 - Chuong trinh dao tao
HR- 07 - FORM02 - Bien ban dao tao
HR - 07 - Quy trinh dao tao noi bo

HR - 08 - Quy trình đào tạo hội nhập
HR- 08 - FORM01 - Chuong trinh dao tao theo chuc danh
HR- 08 - FORM02 - Ke hoach dao tao noi quy
HR- 08 - FORM03 - Ke hoach dao tao nghiep vu
HR- 08 - FORM04 - Bien ban dao tao
HR - 08 - Quy trinh dao tao hoi nhap

HR - 09 - Quy trình nghỉ việc
HR- 09 - FORM01 - Don xin nghi viec
HR- 09 - FORM02 - Bien ban ban giao cong viec
HR- 09 - FORM03 - Bien ban ban giao ho so, tai lieu
HR- 09 - FORM04 - Bien ban ban giao tai san, cong cu
HR- 09 - FORM05 - Phieu cam ket khi nghi viec.
HR- 09 - FORM06 - Bien ban thanh ly nghi viec..
HR -09 - FORM07 - Quyet dinh nghi viec
HR - 09 - Quy trinh nghi viec

HR - 10 - Quy trinh nghi phep, nghi viec rieng
HR - 10 - FORM01 - Giay xin nghi phep
HR - 10 - FORM02 - So theo doi nghi phep
HR - 10 - Quy trinh nghi phep, nghi viec rieng

HR - 11 - Quy che khen thuong
HR - 11 - FORM01 - Phieu de nghi khen thuong
HR - 11 - FORM02 - Quyet dinh xu ly khen thuong
HR - 11 - FORM03 - So theo doi khen thuong
HR - 11 - Quy che khen thuong

HR - 12 - Quy chế kỷ luật
HR - 12 - FORM01 - Bien ban vi pham
HR - 12 - FORM02 - Ban tu kiem ca nhan
HR - 12 - FORM03 - Bien ban hop xem xet ky luat
HR - 12 - FORM04 - Quyet dinh xu ly ky luat
HR - 12 - FORM05 - So theo doi ky luat
HR - 12 - Quy che ky luat

HR - 13 - Quy chế bổ nhiệm
HR - 13 - FORM01 - Phieu thang chuc
HR - 13 - FORM02 - Phieu de xuat bo nhiem can bo
HR - 13 - FORM03 - Phieu danh gia can bo
HR - 13 - FORM04 - Bang tu nhan xet cua can bo t
HR - 13 - FORM05 - Phieu danh gia tin nhiem
HR - 13 - FORM06 - Quyet dinh bo nhiem
HR - 13 - Quy che bo nhiem

HR - 14 - Performance Evaluation Process
HR - 14 - FORM01 - Bang tieu chuan danh gia cong viec
HR - 14 - FORM02- Bang tong hop danh gia chi tieu
HR - 14 - FORM03- Bien ban danh gia cong viec
HR - 14 - FORM04- Bang tong hop vi pham noi quy, quy che
HR - 14 - FORM05 -Bang tong hop diem tru nghiep vu, noi quy
HR - 14 - FORM06 - Giay de nghi cong diem.
HR - 14 - FORM07 - Bang tong hop danh gia cong viec
HR - 14 - Quy trinh danh gia cong viec nhan vien

HR - 15 - Quy chế lương
HR - 15 - FORM01 - Giay de nghi tang luong
HR - 15 - FORM02 - Danh sach tang luong dinh ky
HR - 15 - FORM03 - Danh sach nhan vien chua duoc tang luong
HR - 15 - FORM04 - Quyet dinh tang luong
HR - 15 - Quy che luong.

HR - 16 - Nội quy công ty
HR - 16 Noi quy lao dong cong ty

HR - 17 - Quy định tính toán và trả lương
1.17 - Quy dinh tinh va tra luong
HR - 17 - FORM01 - Bang luong
HR - 17 - FORM02 - Phieu luong
HR - 17Quy dinh tinh toan va tra luong

HR - 18 - Quy trình hoạch định nhâHRự
HR -18 - Quy trinh hoach dinh nhaHRu
HR - 18 - FORM02 - Ke hoach nhaHRu tong hop hang nam
HR - 18 - FORM01 - Ke hoach nhaHRu bo phan hang nam
HR - 18 - FORM03 - Bang nang luc ky nang cot loi
HR - 18 - FORM04 - Bang danh gia nang luc nhan vien
HR - 18 - FORM05 - Bang ngaHRach dao tao
HR - 18 Quy trinh hoach dinh nhaHRu

HR - 19 - Quy định quản lý giờ công lao động
HR -19 - FORM01 - Giay de nghi tang ca
HR -19 - FORM02 - Bang cham cong
HR -19 - FORM03 - Bang xac nhan thoi gian lam viec
HR -19 - Quy dinh quan ly gio cong lao dong
HR - 19 Quy dinh quan ly gio cong lao dong

HR - 20 - Quy trình xử lý khiếu nại
HR -20- FORM02 - Giay bien nhan ho so khieu nai, to cao
HR -20- FORM04 - Bien ban hop xu ly khieu nai, to cao
HR - 20 - FORM01 - Giay de nghi khieu nai, to cao
HR - 20 - FORM02 - Giay bien nhan ho so khieu nai, to cao
HR - 20 - FORM03 - So theo doi xu ly khieu nai, to cao
HR - 20 - FORM04 - Bien ban hop xu ly khieu nai, to cao
HR - 20 - FORM05 - Quyet dinh xu ly khieu nai
HR - 20 - Quy trinh xu ly khieu nai, to cao
HR - 20Quy trinh xu ly khieu nai to cao


Bạn ơi không có đường link thì làm thế nào nhỉ?


--------------------
Chào mừng bạn đến với Cộng đồng Nhân Sự HRL! Hy vọng Cộng đồng mang lại cho bạn 1 điều ý nghĩa nào đó!

Nội quy diễn đàn
GIỚI THIỆU CÂU LẠC BỘ GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Liên hệ với BQT
clubcpo@yahoo.com
contact.hrlink@gmail.com
Công cụ tìm kiếm dành riêng cho giới nhân sự (Click here)

Các HR thử nhặt tiền lẻ nhé: 1000 VND/ lần thì phải.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
dinhhoa_hr
post Jul 5 2012, 04:00 PM
Bài viết #7


Trưởng phòng
******

Nhóm: Members
Bài Viết: 249
Cám Ơn(Được): 143
Gia Nhập: 09/11
Đến Từ: Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 220,967





CPO,CEO,CMO,CFO,CCO,MBA
Chào cả nhà !
Các bạn có thể vào trang kinhcan.net để search nha.


--------------------
Tô Đình Hòa
Dinhhoa_hr@yahoo.com

http://luatsuhcm.com/


Tổng đài tư vấn: 1900 6279
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vttnga
post Sep 5 2012, 02:35 PM
Bài viết #8


Thành viên
*

Nhóm: Members
Bài Viết: 7
Cám Ơn(Được): 1
Gia Nhập: 06/09
Thành Viên Thứ: 17,930





CPO,CEO,CMO,CFO,CCO,MBA
QUOTE(Chú Thích)(dinhhoa_hr @ Jul 5 2012, 04:00 PM) *
Chào cả nhà !
Các bạn có thể vào trang kinhcan.net để search nha.

Ban Hoa oi, sao minh vao trang kinhcan.net minh cung khong search duoc. Ban giup minh voi. Thanks ban


--------------------
Chào mừng bạn đến với Cộng đồng Nhân Sự HRL! Hy vọng Cộng đồng mang lại cho bạn 1 điều ý nghĩa nào đó!

Mục tiêu, phương hướng phát triển!
Nội quy diễn đàn
GIỚI THIỆU CÂU LẠC BỘ GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh)
0 Thành Viên:

 

.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 27th November 2015 - 09:46 AM
Giới thiệu | Liên hệ | Điều khoản sử dụng | Hướng dẫn sử dụng
Giới thiệu
Eduviet

Offline III

Eduviet Corp đơn vị sáng lập, bảo trợ HRLink.vn

Khóa học Nhân Sự  photo tdnsnc_zps003fb20f.gifFanpage Tài Liệu nghề nhân sự Free

đào tạo nhân sự Khóa học TRẢ LƯƠNG THEO 3P VÀ HAY

ISO Online

Nghe nhan su chuyen nghiep
tuyen dung nhan suTuyển dụng nhân sự nâng cao




Đào tạo nhân sự₪  Giám đốc nhân sự₪  Nghề nhân sự₪  Tuyển dụng nhân sự₪  Hoạch định phát triển nhân sự₪  Mô tả công việc₪  KPI và BSC₪  Tiền lương₪  Lương 3P và HAY₪  ₪ Doanh nhân ₪ Cafe doanh nhân ,Tuyển dụng ₪ Thư viện công tác viên ₪ Việc làm₪ Công việc ₪ Nhà tuyển dụng ₪ Kiếm việc ₪  Tiền lương và đãi ngộ ₪  Nhân sự cho nhà quản lý ₪  Đánh giá nhân sự ₪  ₪  CPO CLUB ₪  ₪  ₪ Tâm thức CEO ₪  Business Networking Entrepreneur ₪ Ngân hàng, bảo hiểm ₪ 3P HAY, , Tu van du hoc, Du hoc Uc, Du hoc Singapore, Du học Mỹ, Du hoc Phap

Copyright © 2008 - 2012 by HRlink.VN
Email :contact@hrlink.vn
EduViet Coporation